Informacja na temat psychoterapii

W naszym Ośrodku Psychoterapii stosujemy różne formy i metody leczenia oraz pomocy ludziom w kryzysie. Uważamy, że metoda pracy powinna być dostosowana do człowieka a nie człowiek miałby dostosować swoje trudności i problemy do metody. Proponujemy różne podejścia do trudności. Stosujemy jedynie metody sprawdzone, przebadane  i osadzone w dziedzinie psychoterapii. Poniżej prezentujemy przegląd głównych metod naszej pracy. 

Informacja na temat psychoterapii psychodynamicznej

Psychoterapia psychodynamiczna jest formą leczenia. Okazała się skuteczna w wielu przypadkach i wpisuje się we wiodący trend psychoterapii światowej. Skupia się na pomocy w zrozumieniu, co się dzieje w naszej głowie na poziomie podświadomym. Chodzi o to, że konflikty, stresy, problemy, których doświadczamy na poziomie nieświadomym, mogą spowodować kłopoty na poziomie świadomym. Jeśli pod wpływem terapii człowiek staje się bardziej świadomy to zaczyna rozumieć przeszłość i jej wpływ na nasze funkcjonowanie. Przeszłość oddziałuje na nas nawet jeśli nie do końca ją pamiętamy. Czasami pod wpływem psychoterapii człowiek przypomina sobie trudne sytuacje i widzi jak bardzo, coś o czym chciał zapomnieć, determinowało jego działania. Dzięki psychoterapii psychodynamicznej klienci uczą się lepiej zarządzać własnymi uczuciami i zachowaniem.

Psychoterapia – mechanizmy obronne

Konflikty, w jakie się wdajemy, często odnoszą się do doświadczeń lub dysfunkcyjnych relacji we wczesnym dzieciństwie. By radzić sobie z trudną sytuacją człowiek tworzy tak zwane mechanizmy obronne. Niestety, mimo że Twoja sytuacja się zmieniła, to mechanizm obronny pozostaje.  I zamiast chronić Cię przed kłopotami staje się ich przyczyną. Być może próbujesz też nieświadomie odtworzyć relacje, które były problematyczne dla Ciebie jako dziecka. Powiela się sytuacja z Twojego dzieciństwa i dokładnie tak jak wtedy, relacje te nie czynią Cię szczęśliwym. Niestety samodzielnie nie jesteś w stanie przełamać rutyny. Temu służy psychoterapia. Psycholog jako osoba z zewnątrz często łatwiej jest w stanie zauważyć i nazwać mechanizmy obronne, uświadomić je pacjentowi a później pracować razem nad ich zmianą, nad przełamaniem rutyny.

Jak osiągnąć szczęście i satysfakcję życiową

By dowiedzieć się, co dzieje się w głębi umysłu i dotrzeć do obszarów, które sprawiają kłopot, można odnosić się do kwestii, które są przyczyną aktualnego stresu i wprowadzać zmiany, niezbędne do osiągnięcia szczęścia i satysfakcji życiowej.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna: Co warto wiedzieć?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT – Cognitive Behavioral Therapy) to jedna z najbardziej znanych i skutecznych form terapii psychoedukacyjnych. Opiera się ona na założeniu, że myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zasadom i korzyściom płynącym z terapii CBT.

Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na identyfikowaniu i modyfikowaniu niezdrowych myśli i zachowań, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych i behawioralnych. Celem terapii jest nauczenie pacjenta nowych umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i wyzwaniami życiowymi.

Kluczowe elementy CBT:

 1. Poznawanie myśli: Pacjent uczony jest rozpoznawania negatywnych i destrukcyjnych myśli, które wpływają na jego samopoczucie i zachowanie.
 2. Zmiana myśli: Praca nad modyfikacją negatywnych przekonań i myśli, zastępowanie ich bardziej pozytywnymi i konstruktywnymi.
 3. Zachowania: Rozpoznawanie niezdrowych wzorców zachowania i nauka alternatywnych, zdrowszych sposobów reagowania na sytuacje stresujące czy trudne.
 4. Umiejętności praktyczne: Pacjent uczony jest technik relaksacyjnych, technik radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności komunikacyjnych.

Korzyści z terapii CBT

Terapia poznawczo-behawioralna ma wiele korzyści dla osób borykających się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi i psychologicznymi:

 • Krótkoterminowa skuteczność: Wiele badań potwierdza, że CBT jest jedną z najskuteczniejszych form terapii w leczeniu depresji, lęku, zaburzeń lękowych czy PTSD.
 • Nauka samodzielnego radzenia sobie: Pacjenci uczą się konkretnych strategii i umiejętności, które mogą stosować w codziennym życiu, co prowadzi do trwałej zmiany.
 • Osobiste wsparcie: Terapeuta CBT dostarcza pacjentowi nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również wsparcia emocjonalnego i zrozumienia.

Dla kogo jest terapia poznawczo-behawioralna?

CBT może być skuteczna dla osób w różnym wieku i z różnymi problemami emocjonalnymi i behawioralnymi. Jest stosowana w leczeniu:

 • Depresji i zaburzeń depresyjnych
 • Lęku i zaburzeń lękowych
 • PTSD (Zespół stresu pourazowego)
 • Zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń jedzenia, takich jak bulimia czy anoreksja
 • Problemów z radzeniem sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi

Podsumowanie

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to skuteczna i wszechstronna forma terapii, która może pomóc w radzeniu sobie z różnorodnymi problemami emocjonalnymi i behawioralnymi. Dzięki koncentracji na myślach, uczuciach i zachowaniach, CBT umożliwia pacjentom zrozumienie i zmianę niezdrowych wzorców myślowych i behawioralnych, co prowadzi do poprawy jakości życia i samopoczucia. Jeśli czujesz, że mogłbyś skorzystać z terapii poznawczo-behawioralnej, warto poszukać doświadczonego terapeuty i rozpocząć proces leczenia.

Psychoterapia systemowa

Psychoterapia systemowa jest jednym z innowacyjnych i holistycznych podejść w dziedzinie terapii. Opiera się na zrozumieniu jednostki w kontekście jej relacji z innymi ludźmi oraz jej miejsca w szerszym systemie społecznym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zasadom, technikom i korzyściom płynącym z terapii systemowej.

Podstawy psychoterapii systemowej

Terapia systemowa zakłada, że problemy jednostki są często wynikiem interakcji i dynamiki w jej otoczeniu, w tym w rodzinie, miejscu pracy czy społeczności. Celem terapii jest zrozumienie tych złożonych wzorców relacyjnych i wprowadzenie zmian, które przyczynią się do poprawy samopoczucia i funkcjonowania osoby terapeutycznej.

Kluczowe elementy terapii systemowej:

 1. Analiza systemu: Badanie wzorców komunikacji, interakcji i dynamiki w danym systemie (np. rodzina, związek partnerski).
 2. Zmiana perspektywy: Pomoc klientowi w zrozumieniu swojej roli w systemie oraz wpływu, jaki ma na innych i odwrotnie.
 3. Współpraca: Terapeuta i klient wspólnie pracują nad identyfikacją i rozwiązaniem problemów, często z udziałem innych członków systemu.
 4. Techniki interwencji: Użycie różnorodnych technik terapeutycznych, takich jak role playing, skonfrontowanie, czy praca z metaforami.

Korzyści z terapii systemowej

Psychoterapia systemowa oferuje wiele korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla grupy czy rodziny:

 • Holizm: Zrozumienie problemów w kontekście szerszego systemu, co prowadzi do bardziej kompleksowego podejścia do terapii.
 • Wzmocnienie relacji: Praca nad poprawą komunikacji, zrozumieniem i wsparciem w relacjach międzyludzkich.
 • Rozwiązanie konfliktów: Identifikacja i zmiana niezdrowych wzorców interakcji, które prowadzą do konfliktów i problemów.
 • Poprawa samopoczucia: Wprowadzenie zmian w dynamice systemu może przyczynić się do zmniejszenia stresu, lęku i innych problemów emocjonalnych.

Dla kogo jest terapia systemowa?

Terapia systemowa może być pomocna dla osób i grup w różnych sytuacjach życiowych i z różnymi problemami:

 • Problemy rodzinne i relacyjne
 • Konflikty w miejscu pracy
 • Problemy w związkach partnerskich
 • Zaburzenia psychiczne i emocjonalne
 • Problemy wychowawcze i rodzicielskie
 • Kryzysy życiowe i przeżycia traumy

Podsumowanie

Psychoterapia systemowa jest innowacyjnym i skutecznym podejściem terapeutycznym, które skupia się na zrozumieniu i zmianie wzorców interakcji i dynamiki w różnych systemach społecznych. Dzięki holistycznemu podejściu i pracy nad relacjami międzyludzkimi, terapia systemowa może przynieść trwałe i głębokie zmiany w życiu jednostki oraz jej otoczeniu. Jeśli czujesz, że mogłbyś skorzystać z terapii systemowej, warto poszukać doświadczonego terapeuty i rozpocząć proces leczenia.

Kodeks etyczny psychologa

Ważną zasadą, do której zobowiązuje psychologa kodeks etyczny, jest zasada zachowania tajemnicy. Psycholog nie może rozmawiać o przypadkach pacjentów z nikim za wyjątkiem superwizora. Jest to osoba bardzo doświadczona w prowadzeniu terapii, z którą psycholog, terapeuta omawia i konsultuje pracę. Nie ujawnia nigdy i nikomu nazwisk i osobistych danych pacjentów.